موفقیت با جایگاهی که به آن رسیده‌اید، اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه به وسیله‌ی موانعی که در راه موفقیت از پیش رو برداشته‌اید، مشخص خواهد شد.

واشنگتن
حسنا خردمندی

سلام، من حسنا خردمندی هستم. اینجا میخوام تجربه هام رو با شما به اشتراک بگذارم.

زندگی سرشار از تجربه های تلخ و شیرین است. خیلی از ماها تجربه هایی داریم که بابتش هزینه پرداخت کردیم، زمان گذاشتیم و انرژی صرف کردیم و من میخوام اینجا تجربه هام رو با شما به اشتراک بگذارم.

فلسفه وجودی معماری و زندگی

هدف همه افراد بشر،با تمام کوشش و فعالیتی که در زندگی روزمره‌ انـجام‌ مـی‌دهند‌،رسـیدنبه قله رفیع موفقیت است.دانش‌آموزان با هم به رقابت می‌پردازند،دانشجویان سعی و تلاشمی‌کنند،تحقیق‌ مـی‌کنند و امتحان می‌دهند برای اینکه به هدف خود برسند.

چرا معماری و زندگی؟

ـرای مـوفقیت فـرد در صـحنه‌های مـختلفزندگی،عـوامل متعددی موثر هستند.مثلا ازابتدای کودکی در چه خانواده‌ای رشد می‌کند،و پرورش می‌شود،چگونه پدر و مادری‌ دارد‌،در چه طبقه اقتصادی و فرهنگی قرار دارد،ومسائلی از این دست.اما آنچه که از همه بیشترو مـهم‌تر است.نقش خود فرد است‌.در‌ هرمقطعی از زندگی،وقتی که‌ مصمم‌ شویمزندگیمان را از آنی که هست