۲۶
بهمن

طراحی ویلا به سبک مدرن

  مدرنیته وضعیت و حالتی است که در تاریخ اتفاق افتاده است ،و نوعی نگرش به هستی و زندگی است. ولی مدرنیسم ایدئولوژی و بنا به رویکردی فهم مدرنیته...

ادامه مطلب