موقعیت: بابلسر
کارفرما: جناب ناصریان
سال طراحی و اجرا:97