موقعیت: شهرک فرزادشهر
کارفرما: جناب حسینی
سال طراحی و اجرا: 98