موقعیت: بابلسر
کارفرما: جناب نظری
سال طراحی و اجرا: 98