موقعیت: بابلسر
کارفرما: خانم دوستکام
سال طراحی: 96